Termin buchen – Genf Gem Genevé

Verfügbare Termine am 11. Mai 2023

  10:30 – 11:001 Platz verfügbar
  11:00 – 11:301 Platz verfügbar
  11:30 – 12:001 Platz verfügbar
  12:00 – 12:301 Platz verfügbar
  12:30 – 13:001 Platz verfügbar
  13:00 – 13:301 Platz verfügbar
  13:30 – 14:001 Platz verfügbar
  14:00 – 14:301 Platz verfügbar
  14:30 – 15:001 Platz verfügbar
  15:00 – 15:301 Platz verfügbar
  15:30 – 16:001 Platz verfügbar
  16:00 – 16:301 Platz verfügbar
  16:30 – 17:001 Platz verfügbar

Verfügbare Termine am 12. Mai 2023

  10:30 – 11:001 Platz verfügbar
  11:00 – 11:301 Platz verfügbar
  11:30 – 12:001 Platz verfügbar
  12:00 – 12:301 Platz verfügbar
  12:30 – 13:001 Platz verfügbar
  13:00 – 13:301 Platz verfügbar
  13:30 – 14:001 Platz verfügbar
  14:00 – 14:301 Platz verfügbar
  14:30 – 15:001 Platz verfügbar
  15:00 – 15:301 Platz verfügbar
  15:30 – 16:001 Platz verfügbar
  16:00 – 16:301 Platz verfügbar
  16:30 – 17:001 Platz verfügbar

Verfügbare Termine am 13. Mai 2023

  10:30 – 11:001 Platz verfügbar
  11:00 – 11:301 Platz verfügbar
  11:30 – 12:001 Platz verfügbar
  12:00 – 12:301 Platz verfügbar
  12:30 – 13:001 Platz verfügbar
  13:00 – 13:301 Platz verfügbar
  13:30 – 14:001 Platz verfügbar
  14:00 – 14:301 Platz verfügbar
  14:30 – 15:001 Platz verfügbar
  15:00 – 15:301 Platz verfügbar
  15:30 – 16:001 Platz verfügbar
  16:00 – 16:301 Platz verfügbar
  16:30 – 17:001 Platz verfügbar

Verfügbare Termine am 14. Mai 2023

  10:30 – 11:001 Platz verfügbar
  11:00 – 11:301 Platz verfügbar
  11:30 – 12:001 Platz verfügbar
  12:00 – 12:301 Platz verfügbar
  12:30 – 13:001 Platz verfügbar
  13:00 – 13:301 Platz verfügbar
  13:30 – 14:001 Platz verfügbar
  14:00 – 14:301 Platz verfügbar
  14:30 – 15:001 Platz verfügbar
  15:00 – 15:301 Platz verfügbar
  15:30 – 16:001 Platz verfügbar
  16:00 – 16:301 Platz verfügbar
  16:30 – 17:001 Platz verfügbar